สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดีคุณลักษณะของพลเมืองดี การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้  การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติตนตามบทบาทในฐานะพลเมืองดีได้ถูกต้องและเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง คุณลักษณะของพลเมืองดี
เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี(2) วันที่ 29 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ