สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิทธิพื้นฐานของเด็ก  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมายได้

๒. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้

๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง สิทธิเด็ก
เรื่อง สิทธิเด็ก2 (2 ก.ย. 62)
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์