สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานภาพ บทบาทหน้าที่  สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี  คุณลักษณะของพลเมืองดี เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายบทบาท สิทธิ และเสรีภาพของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พลเมืองดี
เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี (2) วันที่ 27 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ