สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน การร้องเพลงประกอบท่าทาง การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เรื่อง ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน วันที่ 21 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ