สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดีสิทธิพื้นฐานของเด็ก แนวทางปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิลสิทธิเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชิตประจำวันครอบครัวและชุมชน ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรืเคารพกฎหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทฺธิ เสรีภาพ และบทบาทในฐานะพลเมืองดีได้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย

2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทฺธิ เสรีภาพ และบทบาทในฐานะพลเมืองดีได้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย

3. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้

4. มีมารยาทในการฟัน การดูและพูด

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง พลเมืองดี
เรื่อง พลเมืองดี2 (27 ส.ค. 62) (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์