สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร  การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

๑. ระบุสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมในท้องถิ่นแตกต่างกัน

๒. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย4 (22 ส.ค. 62)
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์