สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร  การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

.อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่นได้ 

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงานที่ ๐๑/๑ – ๐๑/๔   
  • ตรวจใบงานที่ ๐๒             
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม3 (15 ส.ค. 62) (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์