สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมอย่างพินิจพิจารณาจะทำให้ประจักษ์ในคุณค่าประเทืองปัญญา ได้รับประโยชน์นานาประการ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1.1   ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท 5.1ป.4/2 อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

 

 

  1. อธิบายความหมายสุภาษิต “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี

     ชั่วดีเป็นตรา” และบทร้อยกรอง “พฤษภกกาสร”
2. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

3.อ่านออกเสียงบทประพันธ์อธิบายสุภาษิต “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท

หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”และบทร้อยกรอง “พฤษภกกาสร”

      4.มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง งดงามคำสอน
เรื่อง งดงามคำสอน2 (5 ส.ค.62)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์