สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน  เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชน ดำเนินไปได้ด้วยดี  ทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า  

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป เช่น กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน ท้องถิ่น (2) วันที่ 1 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ