สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน  เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชน ดำเนินไปได้ด้วยดี  

ทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

2. บอกสาเหตุของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

3. บอกเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน ท้องถิ่น (1) วันที่ 31 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ