สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นเมื่อได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมาย ก็จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกสิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน วันที่ 30 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ