สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร คือ กระทรวงการคลัง เป็นสถาบันหลักในการจัดเก็บภาษีอากรและมีหน่วยงานที่สำคัญในการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่างๆ 

เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน่วยงานจัดเก็บภาษีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากใบงานเรื่องการเสียภาษี

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง หน่วยงานจัดเก็บภาษี วันที่ 25 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ