สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษีเป็นเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ ภาษีถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐ

ซึ่งคณะผู้บริหารประเทศต้องมาจัดสรรและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประเภทของภาษีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากใบงานเรื่องประเภทของภาษี

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ความหมายและประเภทของภาษี วันที่ 24 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ