สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน มีสิทธิที่จะได้รักความคุ้มครอง  ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยมีสิทธิ

ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และการรวมกลุ่มกันเชิงเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นเมื่อได้รับความคุ้มครองทาง

กฎหมาย  ก็จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล วันที่ 23 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ