สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ธนาคาร  มีบทบาทสำคัญ  ในการการรับฝากเงิน  และให้การกู้ยืมเงิน เมื่อธนาคารรับเงินฝาก

แล้วก็จะนำเงินไปให้บุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ กู้ยืม โดยธนาคาร ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารได้กำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ธนาคารและการกู้ยืมเงิน
เรื่อง การกู้ยืมเงิน (2) วันที่ 22 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ