สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน  เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนดำเนินไปได้ด้วยดี ทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป  และผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน  มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ  โดยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

๒. บอกประโยชน์ของการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น2 (30 ก.ค. 62) (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์