สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน  มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง  ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ  โดยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และการรวมกลุ่มกันเชิงเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้น  เมื่อได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 

ก็จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดี  เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลได้

๒. บอกประเภท หน่วยจัดเก็บ และประโยชน์ของการเสียภาษีได้

๓. บอกสิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ3 (24 ก.ค. 2562)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์