สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การฝึกให้มีสติและสมาธิเป็นการบริหารจิตและเจริญปัญญาที่สามารถปฏิบัติได้เป็นประจำทุกวัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสติและสมาธิในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 1.1   ป.3/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสติและสมาธิ

2. วิเคราะห์ประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธิ

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฝึกให้มีสติและสมาธิเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ประเมินผลการตอบคำถาม

3. ประเมินผลงาน

4. ประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
ชั่วโมง หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
เรื่อง การฝึกให้มีสติและสมาธิ 8 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ