สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิผล เพราะคำในภาษาไทยคำเดียวมีหลายความหมาย จึงควรเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำเพื่อให้การเรียงลำดับคำนั้นมีความถูกต้องและสามารถสื่อสารได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1      ป.4/2  ป.4/4   ป.4/8
 
  1.  ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้

2. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

3.มีมารยาทในการเขียน

 4.ใีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่
เรื่อง เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่2 31 ก.ค.62 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์