สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การว่างงาน เป็นสถานการณ์ที่บุคคลผู้สามารถที่กำลังหางานไม่สามารถหางานได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา

         จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการว่างงานในระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาว่างงานได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

                  3. นักเรียนสามารถอภิปรายแนวทางการนำความรู้เกี่ยวกับการใช้นโยบายเศรษฐกิจมาใช้แก้ไขภาวะการว่างงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 22 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน

กิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 22 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ /หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Rerun
ชั่วโมง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 16 มี.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)