สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก อาจทำได้โดยการนับต่อหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.8

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก 26 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง