สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการสั่งเครื่องดื่มและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน

ทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  สาระที่ 1 ต 1.2 ป.1/1,  ป.1/3 

  สาระที่ 2 ต 2.1 ป.1/3

 จุดประสงค์

1. บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอ การสั่งเครื่องดื่ม            

2. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มได้

3. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับการขอและการสั่งเครื่องดื่มได้

4. ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอ การสั่งเครื่องดื่ม

2. ความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

3. ความถูกต้องพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับการขอและการสั่งเครื่องดื่ม

4. สังเกตความตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drinks
ชั่วโมง Food and Drinks
เรื่อง Ordering Drinks 8 ธ.ค. 64 (มีบัตรภาพ)
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ และครูกมลทิพย์ จำปา