สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็นทางการ เป็นการพยายามหาช่องทางขยายการค้าระหว่างกัน มีการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/3 อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท และความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                  3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2)

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2)

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2) 4 มี.ค. 65 (มีเอกสารประกอบคำถามก่อนบทเรียนประกอบการสอน)