สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสามารถจำแนกได้ออกเป็นหลายระดับ เรียงจากการรวมกลุ่มระดับต่ำสุดไปสู่ระดับสูงสุด ตั้งแต่การจัดทำข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้า เขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม สหภาพเศรษฐกิจ และสหภาพเหนือชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/3 อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนสามารถจำแนกรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้

                  3. นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 28 ก.พ. 65