สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้า หมายถึง การที่ประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศ ขึ้นไปมีข้อตกลงกีดกันทางการค้า ทั้งมาตรการที่เป็นภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.2 ม. 3/3 อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                    1. นักเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ บทบาท และความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง

                    2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์บทบาท และความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้

                    3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การกีดกันทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การกีดกันทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 25 ก.พ. 65