สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลงทุนระหว่างประเทศ หมายถึง การที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหนึ่งนำเงินไปลงทุนดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงผลกำไรในอีกประเทศหนึ่ง

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การลงทุนโดยตรง และการลงทุนโดยอ้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม. 3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนสามารถจำแนกรูปแบบการลงทุนทางตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้อง

                  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุนระหว่างประเทศของไทยได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

                  4. นักเรียนสามารถอภิปรายผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุนระหว่างประเทศของไทยได้มีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 24 เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย

กิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 24 เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศของไทย วั25 ก.พ. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)