สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ  ผ่านเขตแดนของชาติ โดยการส่งสินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นภายในประเทศของตนไปยังประเทศอื่น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.2 ม.3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถอภิปรายสาเหตุการเกิดการค้าระหว่างประเทศ และประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างสินค้านำเข้าและส่งออกของไทยได้อย่างถูกต้อง

                   3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการค้าระหว่างประเทศได้

                   4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศของไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 23 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย

กิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 23 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง การค้าระหว่างประเทศของไทย
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)