สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การว่างงาน เป็นสถานการณ์ที่บุคคลผู้สามารถที่กำลังหางานไม่สามารถหางานได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุและผลกระทบการว่างงานได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการว่างงานได้

                  3. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงแนวทางในการป้องกันการว่างงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การว่างงาน

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การว่างงาน

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชั่วโมง การว่างงาน
เรื่อง การว่างงาน 9 ก.พ. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)