สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

                   ส 3.2 ม.3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล      

                  3. นักเรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลต่อตนเองและประเทศ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 2

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 2

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชั่วโมง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
เรื่อง นโบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (2) 2 ก.พ. 65