สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            บทบาทสำคัญของรัฐบาล คือ การช่วยเหลือประชาชนในประเทศจัดการแก้ไขปัญหาภาวะความขาดแคลน เสริมสร้างกลไกตลาดในการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้ทั่วถึง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                    ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถบอกบทบาทหน้าที่การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์บทบาทการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

                   3. นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญจากการพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 21 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 21 เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชั่วโมง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 26 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)