สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           กลไกราคา หมายถึง สภาวะของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อผู้ผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นอจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าและบริการเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนราคาให้เข้าสู่จุดดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                    1. นักเรียนอธิบายลักษณะของกลไกราคาได้ถูกต้อง

                    2. นักเรียนอธิบายคำนิยามของดุลยภาพได้ถูกต้อง

                    3. นักเรียนประยุกต์เนื้อหาที่เรียนสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์

                    4. นักเรียนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม           

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 17 เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ

กิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 17 เรื่อง กลไกราคาและดุลยภาพ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง กลไกราคาและดุลภาพ
เรื่อง กลไกราคาและดุลภาพ 12 ม.ค. 65 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)