สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           อุปสงค์ หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กำหนด ณ ระยะเวลาหนึ่งและสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

               ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

               1. นักเรียนบอกความหมายของอุปสงค์ได้อย่างถูกต้อง

               2. นักเรียนอธิบายกฎของอุปสงค์ได้อย่างถูกต้อง

               3. นักเรียนนำเสนอสถานการณ์การซื้อสินค้าและบริการโดยมีปัจจัยในการซื้อได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล

               4. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการตามกฎของอุปสงค์ได้ถูกต้องมีเหตุผล

               5. นักเรียนตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 15 เรื่อง อุปสงค์ (Demand)

กิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 15 เรื่อง อุปสงค์ (Demand)

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง อุปสงค์ (Demand)
เรื่อง อุปสงค์ (Demand) 7 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)