สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ เป็นตลาดที่ราคาและลักษณะสินค้ามีความแตกต่างกัน ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องมีจำนวนมากก็สามารถขายสินค้าได้ ทำให้เกิดการผูกขาดในสินค้าประเภทนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความรู้เรื่องตลาดอย่างสมบูรณ์ ทำให้การกำหนดราคาในตลาดแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                  ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนอธิบายลักษณะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้ถูกต้องครอบคลุมสาระสำคัญ

                2. นักเรียนอธิบายลักษณะของสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง

                3. นักเรียนวิเคราะห์และนำเสนอข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้

                4. นักเรียนเห็นความสำคัญในข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำใบงานที่ 14 เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ใบงานที่ 14 เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
เรื่อง ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 5 ม.ค. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)