สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านการผลิต การบริโภค และการจำหน่ายจ่ายแจก เพื่อให้มนุษย์มีความอยู่ดีกินดี ตลอดจนศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่สิ้นสุดและความจำกัดของทรัพยากร เพื่อให้เข้าใจและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

                   3. นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับความเหมายของเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ความหมายและความสำคัญ     ของเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ 24 ธ.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)