สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ปัญหาภาวะโลกร้อน และกระแสความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีมาตรการกีดกันทางการค้า เพื่อใช้เป็นข้อบังคับให้ประเทศคู่ค้าปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศไทยมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                 ส 5.2 ม. 3/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย 

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศได้

                2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยได้

                3. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

                4. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อไทยและเห็นความสำคัญในการพยายามแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย 22 ธ.ค. 64