สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ทวีปอเมริกาใต้เป็นพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติจากธรรมชาติบ่อยครั้งจากแผ่นดินไหว  อุทกภัย และภูเขาไฟปะทุ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์เช่นเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด             

                 ส 5.2 ม. 3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

                 ส 5.2 ม. 3/2 สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            จุดประสงค์การเรียนรู้

               1. นักเรียนสามารถระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง                                           

               2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้

               3. นักเรียนสามารถนำเสนอสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ให้เข้าใจได้ง่าย

               4. นักเรียนตระหนักถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่องมปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่องมปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 17 ธ.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)