สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ทวีปอเมริกาเหนือมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรลดปริมาณลงและก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ตัวชี้วัด

              ส 5.2 ม. 3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

              ส 5.2 ม. 3/2 ๓ สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

       จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. นักเรียนสามารถระบุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

             2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล

             3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 13 ธ.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)