สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ทวีปอเมริกาใต้มีประชากรประมาณ 387.3 ล้านคน มีความหนาแน่นประชากร 22 คนต่อตารางกิโลเมตร (พ.ศ.2551) ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ บราซิล มีประชากรประมาณ 191.5 ล้านคน ส่วนประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ ซูรินาเม มีประชากรประมาณ 500,000 คน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด

            ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

           1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเชื้อชาติในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง                                            

           2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับการอยู่อาศัยของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

           3. นักเรียนอภิปรายความสำคัญของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้

           4. นักเรียนยอมรับในความหลากหลายของลักษณะประชากรในทวีปอเมริกาใต้ ได้อย่างเหมาะสม โดยปราศจากอคติ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

     1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

     2. ถาม – ตอบ

     3. ทำใบงานที่ 7 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้

เครื่องมือ

     1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

     2. คำถาม

     3. ใบงานที่ 7 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้

เกณฑ์

     1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

     2. ตอบคำถามถูกต้อง

     3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ 22 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)