สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่ต่อเนื่องมาจากทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองมาจากทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

            ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

           1. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

           2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

           3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับการดำรงชีวิตของทวีปอเมริกาใต้ได้

          4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของลักษณะภูมิอากาศที่มีผลต่อธรรมชาติและมนุษย์ในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

             1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             2. ถาม – ตอบ

             3. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้

เครื่องมือ

             1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2. คำถาม

             3. กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้

เกณฑ์

           1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

           2. ตอบคำถามถูกต้อง

           3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ 19 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)