สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้มีความสำคัญต่อระบบสังคม และการใช้ชีวิตของประชากรในทวีปเป็นอย่างมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด               

               1. ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

               2. ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

        จุดประสงค์การเรียนรู้

              1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมได้ถูกต้อง                                           

              2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสังคมและนำเสนอแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาใต้ที่อยู่ในกรณีศึกษาได้อย่างมีเหตุผล

              3.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำใบงานที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้

ใบงานที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้ 1 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)