สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีประชากรที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด

                ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

                ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริก

         จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. นักเรียนอธิบายลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ได้พอสังเขป                                 

             2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

             3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีต่อลักษณะเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน   

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ 26 พ.ย. 64