สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นทวีปที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

              ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

             ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

   จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ได้พอสังเขป                                            

            2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

            3.  นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ 24 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)