สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีประชากรที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

         ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

         ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง                                               

         2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล

         3.  นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

          วิธีการ

             1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             2. ถาม – ตอบ

             3. ทำใบงานที่ 5 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ

         2. เครื่องมือ

             1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2. คำถาม

             3. ใบงานที่ 5 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ

         3. เกณฑ์

           1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

           2. ตอบคำถามถูกต้อง

           3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
ชั่วโมง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 12 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)