สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา เป็นทวีปที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือหลากหลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

         ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

         ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

    จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

         2.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือได้

         3.  นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ

         4.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

         5.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลต่อทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

         6.  นักเรียนสามารถอภิปรายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

     1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

     2. ถาม – ตอบ

     3. ทำใบงานที่ 3 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือ

     1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

     2. คำถาม

     3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ

เกณฑ์

     1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

     2. ตอบคำถามถูกต้อง

     3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
ชั่วโมง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 8 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)