สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา เป็นทวีปที่โอบล้อมด้วย 3 มหาสมุทร มีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 12 เขตภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

          ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

          ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

         2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ทวีปอเมริกาเหนือมีเขตภูมิอากาศที่หลากหลายได้อย่างสมเหตุสมผล

         3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือที่มีความสอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

         4.  นักเรียนสามารถอภิปรายอิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

 

การวัดผลและประเมินผล

        วิธีการ

             1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             2. ถาม – ตอบ

             3. ทำใบงานที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

        เครื่องมือ

            1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

            2. คำถาม

            3. ใบงานที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

        เกณฑ์

           1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

           2. ตอบคำถามถูกต้อง

           3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
ชั่วโมง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 5 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)