สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา เป็นทวีปที่โอบล้อมด้วย 3 มหาสมุทร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนกลาง และมีภูเขาสูงทางด้านตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด

         ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

         ส 5.1 ม. 3/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

    จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

        2.  นักเรียนสามารถจำแนกเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

        3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาเขตภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ และตำแหน่งภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

        4.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

             1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             2. ถาม – ตอบ

             3. ทำใบงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปอเมริกาเหนือ

             4. ทำกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือ

           1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

           2. คำถาม

           3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปอเมริกาเหนือ

           4. กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปอเมริกาเหนือ

เกณฑ์

         1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

         2. ตอบคำถามถูกต้อง

         3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

         4. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

 

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
ชั่วโมง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 3 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และวิดีโอประกอบการสอน)