สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา เป็นทวีปที่โอบล้อมด้วย 3 มหาสมุทร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

   5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถระบุที่ตั้ง และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

2.  นักเรียนสามารถบอกขนาดของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

3.  นักเรียนสามารถบอกภูมิภาคและระบุที่ตั้งของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

4.  นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ศึกษา ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม

5.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของลักษณะที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             2. ถาม – ตอบ

             3. ทำกิจกรรม

         2. เครื่องมือ

             1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2. คำถาม

             3. กิจกรรม

         3. เกณฑ์

             1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

             2. ตอบคำถามถูกต้อง

             3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
ชั่วโมง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 1 พ.ย. 64