สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย โอกาสของเหตุการณ์
ชั่วโมง โอกาสของเหตุการณ์
เรื่อง โอกาสของเหตุการณ์ ตอนที่ 1 20 ม.ค. 65 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)