สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        อาเซียน เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน คือ เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา เพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ตั้งและชื่อประเทศต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนได้

2. เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน

3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นความความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 21 ต.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้) (Rerun)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ