สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมีวงเล็บ ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.4/10 การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมี 2 วงเล็บ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.46

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (Re-run)
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.4 การบวก ลบ คูณ หารระคน(Re-run)
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 2 วงเล็บ(Re-run) 14 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
ครูผู้สอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง